Archive for November, 2017

Giải phẫu đặc biệt đĩa đệm, lỗ liên đốt, độ rộng của ống sống cột sống thắt lưng

Giải phẫu đặc biệt đĩa đệm, lỗ liên đốt, độ rộng của ống sống cột sống thắt lưng

Đĩa đệm Cột sống thắt lưng có 5 đốt sống, 4 đĩa đệm và 2 đĩa đệm chuyển tiếp (đĩa đệm chuyển tiếp thắt lưng – ngực và thắt lưng – cùng). Kích thước của những đĩa đệm càng ở phía dưới (phía chân) thì càng to, trừ đĩa đệmRead More